"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы білім бөлімі Молодежное ауылының жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Молодежное отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

 

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

2018-2019 оқу жылындағы мектептегі тәрбие жұмысының жоспары

 

2018-2019 оқу жылындағы  мектептегі  тәрбие жұмысының жоспары

План воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год

  Тәрбие жұмысының мақсаты:

Цель воспитательной работы:

Мақсаты

      -Назарбаев Зияткерлік мектебінің тәрбие беру үдерісін тәжірибеге ендіру арқылы жеке жаңалықтар мен идеяларды бағалауға қабілетті, келешегі болжай алатын, сыни көзқарасы қалыптасқан, жауапкершілігі бар, адамгершілігі жоғары тұлға тәрбиелеу;

      -«Шаңырақ» топтарының жұмысын жетілдіру;

      -Әлеуметтік жобаларға деген қызығушылықты арттыру;

      -Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстарды жандандыру;

      -Оқушыларда көшбасшылық дағдыларын қалыптастыру.

Цели

- Воспитание высоконравственной личности, обладающей критической точки зрения, способной оценивать личностные открытия и идеи через внедрение в практику воспитательного процесса Назарбаев Интеллектуальной школы, способной прогнозировать перспективы, ориентироваться на критическое мышление.;

      - Совершенствование работы групп " Шанырак» ;

      - Повышение интереса к социальным проектам;

      - Активизация работы с родителями;

      - Формирование у учащихся лидерских навыков.

 Міндеттері:

Задачи:

Оқушыларда:

-өмірдің ең жоғарғы құндылықтарын, олардың адамдар арасындағы қарым-қатынастағы көрінісін;

-жалпы адами және ұлттық құндылықтар мен шындыққа негізделген адамның лайықты өмірі (адалдық,құрмет,парасаттылық);

-өз өмірі мен іс-әрекетінің «авторлығы», өз әрекеттері үшін жауапкершілік;

-өз өмірінің қажеттіліктерінің және өзінің «Менін» басқа адамдармен байланыстырудың мәнін ұғыну;

-оқу және зерттеу, ақпаратпен жұмыс істеу және сын тұрғысынан, проблемаларды шешу, қарым-қатынас және ынтымақтастық, тиісті деңгейде үш тілді пайдалану түсінігін қалыптастыру.

У учащихся:

-самые высокие ценности жизни, их отражение в общении между людьми;

- достойная жизнь человека, основанная на общечеловеческих и национальных ценностях и реалиях (честность,уважение,порядочность);

- «авторство» своей жизни и деятельности, ответственность за свои действия;

- осознание сущности потребностей своей жизни и связи своего «меня» с другими людьми;

-формирование понимания чтения и исследования, работы с информацией и критического мышления, решения проблем, общения и сотрудничества, использования трех языков на должном уровне.

Оқушыларды:

-адамдарға, әлеуметтік оқиғаларға  эмоциялық жанашырлықпен қарау жағдайларына;

-даму және өмірде өзін-өзі таныту тәсілі ретінде зерттеу-шығармашылық қызметіне;

-өзін-өзі басқару істерінде  белсенді қызметке тарту

Учащихся:

- к людям, к условиям эмоционального сочувствия, социальным событиям;

-исследование-творческая деятельность как способ развития и самореализации в жизни;;

- привлечение к активной деятельности в сфере самоуправления,

Олар:

-Шаңырақ ішілік мәселелерін шешуге қатысу, ынтымақтастық жасау және үлес қосу арқылы өмірлік ұстанымын қалыптастыруға;

-қоғамдық даму мәнмәтінінде лайықты өмір сүрудің құнды болашағын туғызуға;

-өмірде жетістікке қол жеткізу үшін өзін-өзі реттеуді, тұрақты мінез-құлықты, өзін-өзі жетілдіруді қалыптастыруға;

-өзінің жан дүниесін, басқалармен байланысын, өзінің ел және адамгершілік үшін миссиясын ұғынатын әрбір оқушының ерекшелігін дамытуға ықпал ету.

Они:

- Формирование жизненных позиций посредством участия, сотрудничества и вклада в решение внутри шанырака;

- создать ценную перспективу достойной жизни в контексте общественного развития;

- формирование саморегуляции, устойчивого поведения, самосовершенствования для достижения успеха в жизни;

- способствовать развитию специфики каждого ученика, осознающего свой душевный мир, связь с другими, свою миссию для страны и нравственности.

 Күтілетін нәтиже:

Ожидаемый результат:

 

Оқушыларда:

-өмірдің ең жоғарғы құндылығын түсінетін, бойында жалпы адами және ұлттық құндылықтарды жинаған, өз өмірі мен іс-әрекетіне жауап бере алатын, өз өмірінің қажеттілігін түсінетін, оқу мен зерттеу, ақпаратпен жұмыс істейтін және сын тұрғысынан ойланып өмірде жетістікке қол жеткізу үшін өзін-өзі реттейтін,тұрақты мінез-құлықты,жан дүниесі бай, өзінің ел және адамгершілік үшін миссиясын түсінетін  тұлға қалыптасады.

У учащихся:

-формируется личность, понимающая высочайшую ценность жизни, набравшая в себе общечеловеческие и национальные ценности, отвечающая за свою жизнь и деятельность, понимающая необходимость своей жизни, умеющая учиться и исследовать,работать с информацией и критически мыслить для достижения успеха в жизни,саморегулируемая  стабильное поведение, богатый душевный мир, понимающая свою миссию для страны и нравственности.

 

 

 

 

Қыркүйек- Сентябрь

 

Мерзімі

Әкімшілік ұйымдастыру жұмыстары

Организационно-административная работа

Оқушылармен өткізілетін жұмыстар

Работа с учащимися

Тәрбие жұмысының бағыттары

Направления воспитательной работы

Ата– аналармен өткізілетін жұмыс

Проводимые работы с родителями

Тәрбие ісін педагогикалық мәліметтік методикалық жағынан қамту

Методическое обеспечение педагогической информации в воспитательном процессе

Қоғамдық ұйымдармен жүргізілетін жұмыстар

Работа с общественными организациями

Мектепішілік бақылау мен басқару

Внутришкольный контроль и управление

1

2

3

4

5

6

7

8

І апта

27.08-

1.09

Тәрбие жұмыстарын жоспарлау жұмыстарына байланысты сынып жетекшілерге семинар өткізу. 

Ж: ТЖО

Проведение семинара классных руководителей по планированию воспитательной работы. 

О:ЗДВР

31.08.2018ж

«1қыркүйек - Білім күніне» арналған жиын өткізу, 1-11 сыныптарда , білім сабақтарын  өткізу 1.09.2018ж

Ж: ТЖО 

 «Денсаулық сабақтары» аудандық денсаулық фестиваліне қатысу       

Ж: дене шынықтыру пән бірлестігі

 Проведение сборов, посвященных» 1 сентября - Дню знаний", в 1-11 классах, проведение уроков знаний 1.09.2018 г

Участие в районном фестивале здоровья» уроки здоровья"       

О: Мо физической культуры

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие

Патриотизм и гражданское воспитание

 

 

 

Дене тәрбиесі және салауатты өмір салты

Физической культуры и здорового образа жизни

Оқушылардың үйлеріне бару, ата–аналарымен әңгімелесу, тұрмысы ауыр, қолайсыз жанұяларды анықтау

Ж: сын жет,

Психолог Посещение дома учащихся, беседы с родителями, выявление неблагополучных, неблагополучных семей

Ж: кл.рук,

Психолог

 

«Толағай» отбасылық сайысы  5-сыныптар

Ж:тәлімгер

Семейный конкурс "Толағай" 5 классы

Ж: наставник

Оқушылардың әлеуметтік педагогикалық паспортын жасау

Сынып жетекшілер

 Составление социально-педагогического паспорта учащихся

Классные руководители

Қоғамдық ұйымдардың іс-шара жоспарын құру

(, «Жас ұлан», «Жас қыран »)

Ж: ТЖО, Тәлімгер

Составление плана мероприятий общественных организаций

(, «Жас ұлан", " Жас қыран »)

Ж: ЗДВР, вожатый

Педагогикалық кеңес

29.08.18ж

Педагогический совет

 

Комиссия отырысы

Тұрмысы төмен отбасы жайлы

03.09.18ж

Заседание комиссии

О неблагополучной семье

 

ІІ апта

3-8

Сынып жетекшілердің тәрбие жоспарын тексеріп, мектеп директорының бекітуіне ұсыну

Жауапты: ТЖО

05.09.2018ж дейін

Проверка и представление на утверждение директора школы плана воспитательной работы классных руководителей

До 05.09.2018 г.

Мектепішілік  ерекше назарда ұсталатын оқушылардың есебін алу. 09.09.2018 ж  дейін

Ж: ТЖО «Қауіпсіз мектеп» акциясы  (1-11сыныптар)

Ж: сын.жет.

 

Салауатты өмір салтын насихаттау: «Денсаулық күні»7.09.18ж  

«Ұлағат» шаңырағы   

 

Құқықтық  тәрбиесі

 

 

 

 

 

Дене тәрбиесі және салауатты өмір салты

 

Отбасы тәрбиесі

Барлық сыныптарда оқушылр мен ата – аналар жиналысын өткізу.

Ж: сын жет

Апта ішінде

08.09.2018 дейін

Сынып жетекшілерінің паспортын, диагностикалық картасын жасау.

Ж: ТЖО,  сын жет

Оқушылардың өзін - өзі басқару ұйымын құру, белсенділерін сайлау. Мектепішілік шаңырақ топтарының жетекшілерінің отырысы.

Ж: ТЖО,тәлімгер

09.09.2018 дейін

 

  ІІІ апта

10-15

 «Көп оқып, көп білуге ұмтыл!» (30 кітап) жобасының көрмесі

Ж: кітапханашы

 

 

 

 

 

Рухани- адамгершілік тәрбиесі

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектепішілік

ата – аналар жиналысы

1. Өткен оқу жылының қорытындысы мен жаңа оқу жылының міндет-тері.

2. Жасөспірімдер ара-сындағы қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу.  

3. Ата-ана комитетінің құрамын сайлау

Ж:    ТЖО    15.09.18ж

 

 

Мектепішілік есепте тұратын оқушылардың есебін алу

ІҮ апта

17-22

 

Түнгі кезекшілікті кезекшілікті ұйымдастыру

Тілдер мерекесіне байланысты «Тамыры терең туған тіл!» тақырыбында апталық өткізу.

Ж:қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

 

«Тәрбие- тал бесіктен» ардагерлермен кездесу кеші

Ж:  «Достық» шаңырағы

22.09.2018ж

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

 

 

-

Директор жанында

ғы отырыс.

Ү апта

24-29

 

«Өнерін сыйлаған өрге шығар» жас өнерпаздармен сыр-сұхбат

Ж: «               » шаңырағы

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

 

«Мектепке жол» акциясын қорытындылау

Ж:

30.09.2018ж

 

 

 

Қазан

1

2

3

4

5

6

7

8

І апта

1-06

Сыныптардағы спорт секциялары мен үйірмелерге қатысатын оқушылардың есебін алу Ж: ТЖО, сын. жет

01.10.2018 ж дейін

«Қарттарым- қазынам »

 1 қазан- қарттар күніне мерекелік кеш өткізу.

Ж: «              » шаңырағы

Ж: «Жас Ұлан»  ұйымы

01.10.2018 ж

 «Мерейің үстем болсын, ұстазым!» атты  ұстаздармен көгілдір от  кешін өткізу

Ж: 10-11- сыныптар

04.10.18 ж

 «Айбыны асқақ  Мәңгілік Ел» тақырыптық  кеш өткізу

Ж: «           » шаңырағы

05.10.2018ж

 

Ұлттық және рухани- адамгершілік тәрбиесі

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

 

 

«Жақсылыққа жаным құштар» мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған қайырымдылық акциясы

Ж: «Тағылым» шаңырағы

05.10.2018ж

Ұстаздар күніне орай қоғамдық ұйымдар мен аудандық  іс шараға қатысу

Оқушылардың сабаққа қаты-суын, айлық қорытындысын шығару

 

ІІ апта

8-13

«1-5 сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне байланысты сынып жетекшілерге кеңес беру»

Дөңгелек үстел

Ж: психолог

13.10.2018 ж

 

Шаңырақ жетекшілерінің отырысы:

Жауапты: Тәлімгер

                                 15.10.2018ж

 

 

Құқықтық тәрбие

 

Мектепішілік есепте тұратын оқушылардың ата-аналарымен пікірлесу

14.10.2018ж

Ж: ТЖО

Оқушылардың сабаққа қатысу журналының жүргізілуін бақылау

«Діннен адастыратын ағымдар» ақпарат беру 9-10 сыныптар 12.10.2018ж

Ж: құқықтық оқытуды ұйымдастырушы

 

 

Аудандық кітапханамен байланыс

Ж:Сынып жет.

Мектеп оқушыларының күнделіктерінің ұсталуын тексеріп шығу

ІІІ

апта

15-20

 

 

«Біз ұйымшыл отбасымыз» отбасылық сайысын өткізу

6- сыныптар арасында

Ж: ТЖО 20.10.2018ж

Д/ш пәні бірлестігі,сынып жет. «Есірткі-ғасыр дерті» пікірталас

Ж: «               » шаңырағы

 

Дене тәрбиесі және салауатты өмір салты

«Бала тәрбиесіндегі отбасының маңызы» әкелер одағының отырысы

Ж:ТЖО

Тәрбие жұмыстарының нормативтік құжаттарын реттеу

Ж: ТЖО

19.10.2018 дейін

Оқушылардың сабаққа қатысуын бақылау.

Қатысу журналының жүргізілуін бақылау.

 

5,6- сыныптар-дағы тәрбие жұмысының жүру барысын тексеру.

ІҮ

апта

22-29

Оқушылардың күзгі каникулы күндерінің іс-шаралар жоспарын жасап және бекіту

«Күз кереметтері» көрме өткізу.

 1-10 сыныптар                               

Ж: тәлімгер,   сын. жет.,

 

23.10.2018ж

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Ата-аналарды сабақтарға қатыстыру

 «Сын тұрғысынан ойлау әдісі арқылы оқушылардың сыни көзқарастарын қалыптастыру»  ашық есік күнін өткізу

30.10.2018 ж

Сынып жетекшілердің тоқсандық қорытындыларын жинақтау

Ж: ТЖО

31.10.2018 ж

 

 

Қараша

1

2

3

4

5

6

7

8

І

апта

1-10

 «2018-2019 оқу жылында Қазақстан  Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы»  тақырыбында сынып жетекшілер семинары

Ж: ТЖО

Сынып жетекшілер

02.11.2018ж

 Жасөспірімдер инспекцисымен бірлескен құқықбұзушылықтың жәни діни-экстремизмнің алдын алу мақсатында сыныптарда түсінік жұм-н жүргізу, қолхаттар алу

Ж: 3-11-сынып жетекшілері

 

«Ата-ананың жұмыс орнындағы 3 күн» жобасы 8-10 сыныптар

Ж: сынып жетекшілер

 

 

 

 

Құқықтық тәрбие

 

 

 

 

 

Отбасы тәрбиесі

 

 

Барлық сыныптарда ата-аналар жиналысын өткізу

Ж: сын. жетекшілер

Апта ішінде

«Шапағат» әкелер одағының отырысы «Бала тәрбиесіне кім жауапты?»

Ж:ТЖО

Мектепішілік

ата – аналар жиналысы

1. І оқу тоқсанының қорытындысы

2. Жасөспірімдер ара-сындағы қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу. 

Ж:    ТЖО   

Сынып жетекшілерінің тоқсандық жұмыстарына талдау жасау

Ж: ТЖО

6-7.11.2018ж

 

7,8- сынып-тардағы оқушылар

дың тәрбие жұмысы

ның жүру барысын тексеру

ІІ

апта

12-17

 

 «Жастар  эксремизмге қарсы!» тақырыбында стол теннисінен  мектепішілік турнир ұйымдастыру.

8-11 сыныптар.

Ж: ТЖО, кәсіподақ мүшелері

10.11.18ж

 

 

Зайырлы қоғам және жоғары руханият /пікірталас/ 9- 10 сыныптар

Ж:кітапханашы

Дене тәрбиесі және салауатты өмір салты 

 

 

 

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

Ата-аналар кеңесінің отырысын өткізу.

1. Мектепішілік есепке алынған  балалармен, олардың ата-аналарымен жұмыс

Ж: психолог.

12.11.2018ж

Салауатты өмір салты орталығының шараларына сынып жетекшілерді қатыстыру, тәжірибе алмасу.

Ж: ТЖО

Апта ішінде

 

 

Оқушылар-дың  күнделік

терінің жүргізілуін тексеру

ІІІ

апта

19-24

 «Менің ең жақсы қасиеттерім» 1-5 сынып арасында тренинг

Ж: психолог

15.11.2018ж

Сауалнама

«Сен өз құқығыңды білесің бе?»

Ж:Психолог

16.11.2018ж

Құқықтық тәрбие

«Біз ұйымшыл отбасымыз!» отбасылық сайысы

Ж: дене тәр бірлестігі,

7-сынып жетекшілері

17.11.2018ж

 

 

Мектептегі спорт үйірмелерінің жұмысына талдау жасау

Ж: ТЖО

19.11.2018ж

 

ІҮ

апта

26-30

«Бір ел-бір кітап» акциясы аясында Д.Бабатайұлының «Өсиетнама» кітабы бойынша поэзиялық эстафета өткізу

Ж:кітапханашы

1  желтоқсан - СПИД-ке қарсы күрес күніне байланысты іс –шаралар жоспарын жасап бекіту.

Ж: ТЖО, 25.11.2018ж

 

«АИТВ/ЖИТС  - қауіпті дерт» Салауатты өмір салты  орталығы мамандарын қатыстыра отырып дөңгелек  үстел  өткізу

Ж: ТЖО, «Жалын» шаңырағы

29.11.2018ж

Отбасы тәрбиесі

 

 

 

Дене тәрбиесі және салауатты өмір салты

«Қазақ қыздары кеше, бүгін, ертең...» – ток-шоуы

 қыздар ұйымы

25.11.18ж

 

Ата-аналарды мектепішілік тәрбиелік шараларға қатыстыру

(апта бойы)

-

 

Оқушылар

дың сабаққа қатысуын, айлық қорытындысын шығару

Желтоқсан

1

2

3

 

4

5

6

7

8

І апта

3-8

16 желтоқсан -Тәуелсіздік күніне орай іс-шаралар жоспарын бекіту

Ж: ТЖО

02.12.2018ж

«1 – желтоқсан Дүние жүзілік СПИД – ке қарсы күніне» байланысты «ЖИТС – қауіпті дерт» атты тақырыпта жазба жұмыстарын алу, тәрбие сағаттарын өткізу. 

Ж: ТЖО, сын. жет.

(Апта  бойы)

Дене тәрбиесі салауатты өмір салты

» әкелер одағының  отырысын өткізу.

«Отбасындағы кикілжіңнің балаларға әсері»

 

Пән үйірмелерінің жұмысын

Аудандық наркология-лық орталықпен байланыс жасау

Ж: ТЖО

2.12.2018ж

9- сынып-тардағы тәрбие жұмысының жүргізілуі

Ж: ТЖО

3.12.2018

ІІ апта

10-15

«Желбіресін Тәуелсіздік байрағы» Тәуелсіздіктің 27 жылдығына  орай көрме

Ж: кітапханашылар

 «Елімнің бақытын тербеткен-Тәуелсіздік» атты тәуелсіздік күніне байланысты мерекелік кеш өткізу

Ж: «Таным» шаңырағы

 13.12.2018ж

«Менің Отаным-менің Қазақстаным»  «Жас Ұлан» ұйымы арасында интелектуалды сайыс

14.12.18 ж

 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие

Үйден оқытылатын балалардың ата-аналарымен пікірлесу

Ж: психолог

                    13.12.2018ж

-

 

Спорттық секциялардың есебін алу

Ж: ТЖО

11.12.2018ж

ІІІ

апта

17-22

Сынып жетекшілерден оқу жылының бірінші жарты жылдығындағы атқарылған жұмыстардың қорытынды есебін алу

«Адал және сатылмайтын еңбек бейнесі» оқушылар арасындағы сурет байқауы 2-6 с 

Ж:бейнелеу мұғалімі20.12-21.12/2016ж

Рухани – адамгершілік тәрбиесі

Ерекше назарда ұсталатын, мектепшілік есепте тұратын оқушылардың ата-аналарымен пікірлесу.

Ж: ТЖО. Апта ішінде

 

«Жан жылуы» мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған қайырымдылық акциясы

Ж: «Тағылым» шаңырағы

 

 

 

                       

ІҮ

апта

24-31

Оқушылардың қысқы демалыс күндерінің іс-шаралар жоспарын жасап бекіту

Ж: ТЖО

24.12.2018ж

Жаңа жыл мерекесін қарсы алу

  1. Ертеңгіліктер

                 (1-4 сыныптар)

Ж: Ә.Қалданова

  1. Мерекелік сағат

                (5-7 сыныптар)

Ж: «Ұшқын» шаңырағы

  1. «Балмаскарад»

               (8-11 сыныптар)

Ж: «Тағылым» шаңырағы

26.12-28.12/2018 ж

Көркем-эстетикалық тәрбие

Жаңа жылдық ертеңгілікке ата – аналарды қатыстыру

Ж: сын. жетекшілері

26.12-28.12/2018ж

Сынып жетекшілерінің І - жарты жылдықтағы есебіне талдау жасау

Ж: ТЖО

30.12.2018ж

 

Директор жанындағы кеңес

1.Сынып жетекшілерінің І жарты жылдық бойынша есебі

 

Қаңтар

1

2

3

4

5

6

7

8

 

І апта

4-12

Сынып жетекшілерінің отырысын өткізу

  1. Жастар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға байланысты атқарылған жұмыстар. Мектепішілік есептегі балалармен жұмыс.

Ж: сын.жетекшілер                      

  1. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс .

06.01.2019ж

Қысқы каникул күндерінің іс-шаралар жоспарна сәйкес жұмыстар жүргізу

Ж: ТЖО, сын жет., д/ш пәні мұғалімдері

04.01-8.01/2019ж

«Мәңгілік елдің мұраты» тарих тағылымдарына арналған кеш.

Ж: «Парасат»  шаңырағы

05.01.19ж

 

«Мәңгілік Ел мұратымыз, Тәуелсіздік тұмарымыз» шаңырақ топтары  

(І ауысым) арасында жас ақындар мүшәйрасы

Ж: кітапханашылар

06.01.2019ж

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құқықтық тәрбие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектепішілік

ата – аналар жиналысын өткізу

1. 2018-2019 оқу жылының бірінші жарты жылдығының қорытындысы

2. Оқушылар арасындағы діни экстримизм мен ласкестіктің алдын алу, нашақорлық және есірткі бизнесіне қарсы күрес бағдарламалардың орындалу барысы

3. 11- сынып оқушыларының  дайындығының барысы

Ж: ТЖО                             07.01.2019

 

 қыздар ұйымының отырысын өткізу.

«Әдеп пен әдет» дөңгелек үстел

08.01.19ж

Сыныптың тәрбиелік деңгейін қалыптастыру жұмыстары туралы мәлімет жинау

Ж: ТЖО

07.01.2019 дейін

 

 

 

 

ІІ

апта

14-19

 

«Дұрыс тамақтана білеміз бе?» 1-4 сыныптар

Ж: «Жас Қыран» ұйымы

 12.01.19ж

Дене тәрбиесі салауатты өмір салты

 

 

-

-

 

ІІІ

апта

21-26

 

«Өнерге әркімнің де бар таласы» өнер адамдарымен кездесу кеші

Ж: «Ұлағат» шаңырағы 19.01.2019ж

«Бұқаралық ақпарат құралдарының жасөспірімдерге әсері» дөңгелек үстел

Ж: кітапханашы

20.01.19ж

 

«Темекінің зиянды әдеттері»

(дөңгелек стол) Ж: медбике

  20.01.2019ж

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

 

 

 

 

 

 

 

Дене тәрбиесі салауатты өмір салты

 

әкелер одағының отырысы «Бала тәрбиесіндегі отбасының ролі»

     Ж: ТЖО   21.01.2019ж

 Ерекше назарға алынған  оқушылардың тәртібін қайта қарап, тізімге алу

Ж: психолог

.

18.01.2019ж

Аудандық жол полициясы

қызметкерлерімен пікір алысу өткізу

Ж: ТЖО

19.01.2019ж

10-сынып

тарда тәрбие сағаттары

ның жүргізілуін бақылау

ІҮ

апта

28-31

-

«Білімді шәкірт-ел қазынасы» олимпиада жүлдегерлерімен сырттай танысу  25.01.19ж

Ж:«Жас Ұлан» ұйымы

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

Ата – аналарды сабаққа қатыстыру

Ж: пән мұғаілмдері          (апта бойы)

 

-

 

                                                                                                                                                                              

Ақпан

1

2

3

4

5

6

7

8

І апта

1-9

Мектеп психологтарының сыныптардағы жеке оқушыларға жүргізген зерттеу жұмыстарының қорытындысы

Ж: психолог   04.02.2019ж

«Әлеуметтік желілердің тиімділігі» пікірталас

Ж:  «Алау» шаңырағы

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

 

 

 

 

ІІ

апта

11-16

Сынып жетекшілерінің портфолиосын толықтыру

Ж: сын. жетекшілер

Апта бойы

«Ауған жеріндегі аласапыран күндер» тақырыбында Ауған соғысы ардагерлерімен кездесу кешін өткізу

Ж: «Шабыт» шаңырағы    16.02.2019ж

«Нашақорлық пен маскүнемдіктің себептері мен салдары» пікір талас. 10-сыныптар

 Ж: наркобекет жетекшісі           18.02.2019ж

                               

Қазақстандық патриотизм мен азаматтық тәрбие

 

 

 

Құқықтық тәрбие

Үйден оқытылатын балалардың ата-аналарымен пікірлесу

Ж: психолог           15.02.2019ж

-

 

 

11- сынып

тарда  тәрбие жұмысының жүру барысын тексеру

ІІІ апта

18-23

 

Оқушыларды мамандыққа баулу апталығын өткізу.

  1. «Ұстаздықтың ұлағаты» ардагер мамандық иелерімен кездесу кеші                 

09.02.2019ж  «              » шаңырағы   

  1. «Дәрігер болғым келеді»  кездесу өткізу.

10.02.2019ж. 

Ж: «                » шаңырағы

 

  1. «Мамандықтар әлемі» атты тренинг өткізу.                11.02.2019ж

Ж: «            » шаңырағы

  1. «Ең керекті мамандықтар...» ақпарат беру өткізу                  

11. 02.2019ж 

Ж: «              » шаңырағы

Еңбек, экономикалық және экологиялық  тәрбие

Оқушыларға  кәсіптік бағдар беру барысында ата-аналармен кездесу

Ата-аналарды мектепте өтетін шараларға қатыстыру

Ж: сын. жетекшілер

(Апталық барысында)

 

Орталық кітапханамен байланыс жасау

Ж: кітапха-нашы 

04.02.2019ж

 

11- сынып

тарда  тәрбие жұмысының жүру барысын тексеру

ІҮ

апта 25-28

 

«Поэзия әлемінің қыраны» М.Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығына арналған поэзия кеші

Ж: кітапханашы

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

 

 

Отбасы тәрбиесі

 

 

 

 

 

 

 

«Тұлға қалыптастыруда АКТ-ның ролі» ашық есік  күнін ұйымдастыру

 

 «Мен және балам»  іскерлік ойын

Ж: ТЖО             25.02.2019ж

 

 

-

-

 

Наурыз

1

2

3

4

5

6

7

8

І

апта

1-9

8 наурыз мерекесінің іс-шара  жоспарын бекіту

Ж: ТЖО    03.03.2019ж

Ж: ТЖО, тәлімгер

 «Жеңгесі жақсы қандайды ...»  қыздар мен жеңгелер байқауын өткізу

Ж: ұйымы

4.03.2019ж

                               

Ұлттық тәрбие

Аналарды мерекелік шараға шақыру Ата – аналарды көктемгі көгалдандыру жұмыстарына тарту

 

 

Мектепішілік есептегі балалармен жүргізілген жұмыстар қорытынды

сы

 

ІІ

апта

11-16

Сынып жетекшілер секциясының отырысын өткізу.

Ж: бірлестік жетекшісі           10.03.2019ж

«Аналарға тағзым етейік...» атты мерекелік кеш өткізу

07.03.19ж

Ж:  ер балалар ұйымы   

 

Оқушыларды көше тазалығына үлес қосуға шақыру

Ж: сын жет  (аптаның сенбі күндері)

 

 

«Жемқорлық-қауіпті дерт»  дөңгелек үстел

 «Ұшқын» шаңырағы

10.03.19ж

Ж: құқықтық оқытуды  ұйымдастырушы

Рухани – адамгершілік тәрбиесі

 

 

 

Экологиялық тәрбие

 

 

 

 

Құқықтық тәрбие

«Тербелген татулықтың бесігінде» атты жанұялық  сайыс  өткізу.  Ж: тәлімгер.

                              11.03.2019ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мәңгілік Ел» патриоттық актісі» дөңгелек үстел

29.03.19ж

Ж: ТЖО

«Біз бәріміз біргеміз!» мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған қайырымдылық акциясы

Ж: «              » шаңырағы

 

Оқушылар-дың күнделікте-рінің жүргізілуін тексеру

Ж: ТЖО

Апта бойы

ІІІ

апта

18-23

22 наурыз мерекесінің іс шара жоспарын бекіту

Ж: ТЖО           17.03.2019ж

 

 

«Наурыз  - думан » атты мерекелік кеш өткізу

Ж: «Тағылым», «Жалын» шаңырақтары 18.03.2019ж

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 «Мен баламмен мақтанамын»

Ж:

 14.03.2019ж

 

Шаңырақ жетекшілерімен кездесу

Ж: тәлімгер 18.03.2019ж

 

 

 

ІҮ

апта

25-30

Көктемгі каникул күндерінің іс-шаралар жоспарын бекіту

Ж: ТЖО           20.03.2019ж

 

«Үздік сынып жетекшісі – 2019» байқауын өткізу

Ж: ТЖО  25.03.2019ж

 «Қаладағы 1 апта» әлеуметтік жобасы

8-10 сыныптар

Ж: тәлімгер

Мектеп  шәкірттері оқуға міндетті 30 кітап акциясы аясында «Ақылдың сөнбейтұғын  шамшырағы»

 5-11 сынып оқушыларының апталығы

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Мектепішілік

ата – аналар жиналысын өткізу

Ж: ТЖО

 

 

Оқушылар үйінің шаралары-

на қатысу

Ж: тәлімгер

Каникул күндері

Мектеп психологтарының жұмысын бақылау

Ж: ТЖО

20.03.2019ж

Сәуір

1

2

3

4

5

6

7

8

І

апта

1-6

 

 

Сынып жетекшілердің тәрбие сағаттарына қатысу

Ж: ТЖО (апта бойы)

 

Мекткеп  шәкірттері оқуға міндетті 30 кітап акциясы аясында «Кітап-біздің қазынамыз!» тақырыбында 1-4-сынып оқушылары арасында  апталық өткізу

Ж: кітапханашы

04.04.2019ж

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбие

 

 

 

 

 

 

            

 

МАИ қызметкерлерімен байланыс

Ж: ТЖО

(Апта ішінде)

5- 7сынып

тағы жүргізілген тәрбие жұмысы

ның қорытындысын тексеру

ІІ

апта

8-13

 

 

«12 сәуір-ғарышкерлер күні»  көрме

Ж: Кітапханашы.  12.04.2019ж

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие

Мектепішілік есепте тұратын оқушылардың ата-аналарымен пікірлесу

Ж: ТЖО             11.04.2019ж

Сынып жетекшілер портфолиосының көрмесін ұйымдастыру

Ж: ТЖО      14.04.2019ж

Оқушылар үйімен байланыс

Ж: тәлім-гер

Қоғамдық ұйымдар жұмысы

ның қорытындысы

ІІІ

апта

15-20

«Тимур» команданың ардагерлерге құрмет көрсету көмек ұйымдастырудың  іс-шарасын бекіту

Ж: тәлімгер      19.04.2019ж

 

«Никатиннің  зардабы»

дөңгелек стол. Ж: наркобекет жетекшісі

                          

18.04.2019 Ж:  медбике

 

«Құқықтық жауапкершілікті сезіну- азаматтың парызы» пікірталас 8-11 сыныптар

Ж: ер балар ұйымы

 20.04.2019ж   

Дене тәрбиесі және салауатты өмір салты

 

 

 

Құқықтық тәрбие

Ата-аналарды мектептегі тәрбиелік шараларға қатыстыру

Ж: сын. жетекшілер

(апта бойы)

-

«Жас ұлан» ұйымының есеп беру кеші.

Ж: тәлім-гер

(апта ішінде)

 

ІҮ

апта

22-30

1 мамыр- Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесіне іс-шаралар жоспарын жасап бекіту

Ж: ТЖО           26.04.2019ж

 

Шаңырақ жетекшілерінің отырысын өткізу.

Ж: тәлімгер

27.04.2019ж

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

әкелер одағының отырысы  «Отбасындағы әкенің ролі»

Ж: ТЖО

Мектеп ауласында сенбілік ұйымдастыру

Ж: ТЖО, сын. жет.

26.04.2019ж

 

 

 

 

 

            

 

Мамыр

1

2

3

4

5

6

7

8

І

апта

2-4

Ұлы Жеңістің 74 жылдығына  байланысты іс-шаралар жоспарын жасап бекіту.

Ж: ТЖО   2.05.2019ж

 «Қазақ елі – достықтың мекені» атты мерекелік кеш өткізу.

Ж:  «Ұлағат», «Ұшқын» шаңырақтары

  3.05.2019ж

 «Сап түзе, жас ұлан!» атты әскери спорттық сайыс

Ж: АӘД пәні мұғалімі .  6.05.2019

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие

 

Буклеттер жасау

 

 

ІІ

апта

6-11

Сынып жетекшілердің отырысы.

Ж: ТЖО        10.05.2019ж

Ұлы Отан соғысының 74-жылдығына байланысты «Ерлікке тағзым» атты еңбек ардагерлерімен кездесу кешін өткізу.

Ж:  «Таным», «Алау» шаңырақтары 11.05.2019ж

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие

 

-

Соғыс және тыл ардагер-лерімен байланыс

Ж: тәлімгер

 

ІІІ

апта

13-18

 

4-сыныптардың  бастауыш мектеппен қоштасу кешін өткізу.              

Ж:  

15.05-17.05/2019ж

Көркем-эстетикалық тәрбие

«Қыз бала ертеңгі ана» ой-талқы

17.05.19ж

Ж:  қыздар ұйымы

 

 

 

 

Сынып жетекшілері

нің жылдық жұмысының қорытынды

сын тексеру

Ж: ТЖО

(апта ішінде)

ІҮ

апта

20-31

31 мамыр- Қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған аудандық іс – шараларға қатысу.

Ж: ТЖО         

 

«Сыңғырла,  соңғы қоңырау!» атты тақырыпта соңғы қоңырау мерекесін өткізу                      25.05.2019 ж

Жеңімпаз шаңырақты анықтау

 «Туған жерге тағзым» жобасы

Ж: ТЖО

 

 

Қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне байланысты өткізілетін аудандық деңгейдегі шараларға қатыстыру

Ж: ТЖО                  31.05.2019ж

Рухани – адамгершілік тәрбиесі

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

 

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 әкелер одағының отырысы  «Балалардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру»

Ж: ТЖО

Бұйрықтар, мәліметтер

Ж: ТЖО

-

 

                                                                                 

 

Маусым

1

2

3

4

5

6

7

8

І

апта

1-8

1 Маусым «Балаларды қорғау» күніне байланысты «Бақытты балалық шақ » атты шара өткізу.

Ж: ТЖО  ,Лагерь басшысы

02.06.2019ж

Мектеп жанынан күндізгі лагерьді ұйымдастыру

Ж:ТЖО

Мектеп жанындағы күндізгі тынығу лагерін ұйымдастыру

Ж: лагер басшысы 

                           

02.06-30.06/2019ж

 

-

Лагерді талапқа сай дайындау

Аудандық шараларға қатысу

Ағымдағы жұмыстар

ІІ

апта

10-15

 

Түрлі тынығу лагерлеріне балаларды жіберуді ұйымдастыру

Ж: ТЖО, сын жет

 Аудан  сыртындағы және басқа облыстардағы лагерге оқушыларды шығарып салу

Ж: Әлеуметтік педагог (кестеге сәйкес)

11- сынып түлектерінің салтанатты кешін өткізу

Ж: мектеп әкімшілігі

      Сын жет

 

 

іріктеу жұмыстарын жүргізу

 

Әлеуметтік шараларға жауапты комиссия

ІІІ

апта

17-24

Мектеп жанындағы тынығу лагерінің жұмыстарын бақылауға алып отыру

Ж: ТЖО

 

 

 

 

Жоспарға сәйкес ұйымдастыру

 

 

Жаңартылған күні: 12.04.2019 10:05
Құрылған күні: 12.04.2019 10:05

Текст